polski angielski niemiecki
Czwartek, 16 sierpnia 2018 r. Imieniny: Joachima, Nory, Stefana
Informacje na temat działań samorządu w sprawie DK S12

W związku z szeregiem wątpliwości interpretacyjnych i składanych przez Mieszkańców wniosków opaz petycji dotyczących przebiegu proponowanych korytarzy drogi krajowej S12 przez teren Gminy Wieniawa, w szczególności grunty Jabłonicy i Zawad, niniejszym pragnę poinformować Państwa o działaniach samorządu w przedmiotowej sprawie, jakie zostały podjęte w ostatnim czasie.

Po zebraniu z Mieszkańcami Jabłonicy i Zawad, dotyczących przebiegu dwóch wariantów drogi krajowej S12 przez tereny stanowiące własność Mieszkańców tych miejscowości, które miało miejsce w dniu 22 lipca b.r., w siedzibie OSP w Wieniawie, zostały podjęte następujące ustalenia i sprecyzowane wnioski:
1.    Mieszkańcy Zawad i Jabłonicy wnoszą, by proponowany niebieski wariant przebiegu drogi został przesunięty w kierunku południowym o około 700 metrów od miejsca, w którym obecnie przecina on drogę powiatową 3338W z Jabłonicy do Pogroszyna i Rykowa
2.    Analogiczny wniosek dotyczy również przebiegu wariantu czerwonego
3.    Mieszkańcy wnoszą, by zarówno wariant czerwony jak i niebieski poprowadzić na południe od miejscowości Zawady, w okolicy skrzyżowania drogi lokalnej L21 (tzw. Przecinka)z drogą powiatową 3305W z Zawad do Korycisk, następnie od tego miejsca, przebieg wariantów winien pokrywać się z przebiegiem wariantu brązowego, jaki został zaprezentowany na pierwszym spotkaniu dotyczącym przebiegu korytarzy
4.    Mieszkańcy zobowiązali Wójta do przygotowania pisma w przedmiotowej sprawie, które następnie winno zostać przekazane do GDDK i A w Warszawie oraz do firmy Multiconsult Polska sp. z o.o. Pisma takie po zaakceptowaniu ich przez Sołtysów Jabłonicy i Zawad, zostały sporządzone i przekazane zarówno do GDDK i A, do wykonawcy projektu, jak i do sołtysów poszczególnych miejscowoći w dniu 02 sierpnia 2018r., wraz mapą przebiegu wariantów zgodnie z wolą Mieszkańców oraz z listami poparcia (kopie pism w załączeniu)
5.    Mieszkańcy wnoszą również o umówienie spotkania z Dyrektorem GDDK i A w Warszawie, we celu zaprezentowania wspólnego stanowiska. Termin spotkania po jego wyznaczeniu zostanie zakomunikowany zainteresowanym osobom.
6.    Jednocześnie Mieszkańcy stoją na stanowisku, by opracować jeden wariant, który miałby największe społeczne poparcie i był jak najmniej kolizyjny z terenami rolnymi oraz infrastrukturą komunalną gminy. Jednocześnie wskazują, że zaproponowany przebieg wariantu niebieskiego z uwzględnieniem zmian wnoszonych przez Mieszkańców (przesunięcie w kierunku południowym o około 700 metrów od miejsca, w którym obecnie przecina on drogę powiatową 3338W z Jabłonicy do Pogroszyna i Rykowa, na południe od miejscowości Zawady, w okolicy skrzyżowania drogi lokalnej L21 (tzw. Przecinka)z drogą powiatową 3305W z Zawad do Korycisk, następnie od tego miejsca, przebieg wariantu winien pokrywać się z przebiegiem wariantu brązowego)
7.    Lokalizacja MOP w wariancie niebieskim powinna w ocenie Mieszkańców znajdować się w miejscu, które nie będzie dotyczyło terenów rolnych, i jak najdalej od miejscowości Jabłonica
8.    W zakresie opisanych powyżej zmian, podpisy poparcia złożyło 279 osób z Zawad i Jabłonicy

Na zebraniu nie poruszano sprawy przebiegu wariantu pomarańczowego, ponieważ nie dotyczy on terenów miejscowości Zawady i Jabłonica. Przebieg tego wariantu jest niekorzystny z punktu widzenia Mieszkańców Komorowa, Kamienia Dużego, Sokolnik Suchych, Kochanowa, Kłudna i Wieniawy, ponieważ niszczy strukturalną spójność gospodarstw rolnych, powoduje konieczność wyburzenia, co najmniej 4 zabudowań mieszkalnych, utrudnia komunikację i dojazd służb ratowniczych do miejscowości i posesji jakie zostaną po północnej stronie projektowanej drogi, utrudnia prowadzenie działalności rolniczej (większość gruntów Kamienia Dużego, Sokolnik Suchych i Kochanowa pozostaje po północnej części wariantu, co znacząco wydłuży dojazd). Wariant ten uniemożliwi w znaczącym stopniu eksploatację kopani piasku w Sokolnikach Suchych. Wątpliwości budzi również lokalizacja MOP na gruntach pomiędzy Kłudnem a Wieniawą, ponieważ tereny te są potencjalnie najbardziej perspektywiczne w kwestii dalszego rozwoju tych miejscowości i mogłyby zostać wykorzystane jako tereny mieszkalne, obecnie budowane są w tym miejscu 2 domy jednorodzinne


Przedstawiane na spotkaniach informacje o rzekomym udziale osób trzecich i lobbowaniu na rzecz przebiegu wariantów wbrew woli poszczególnych wspólnot, nie jest elementem rozważań i analiz samorządu. Jeśli posiadają Państwo informacje o niezgodnych z prawem działaniach, proszę o powiadomienie stosownych organów, zajmujących się ściganiem przestępstw.


Zapewniam, że stanowisko samorządu co do wyboru wariantu, będzie odzwierciedleniem stanowiska i zdania na ten temat jak najszerszej grupy Mieszkańców, ponieważ bez względu na wybór wariantu oraz jego przebieg, w każdym przypadku będzie to dotyczyło naruszenia interesów określonej grupy Mieszkańców. Stąd należy podjąć wszelkie działania, by planowana w przyszłości budowa DK S12, służyła wszystkim Mieszkańcom i była jak najmniej uciążliwa dla społeczeństwa.


Wszystkie wnioski Mieszkańców, jakie w tej sprawie wpływają do urzędu są przedmiotem analiz i opinii, jakie samorząd wieniawski przygotowuje i przekazuje do wykonawców projektu. Na planowanych w sierpniu i wrześniu zebraniach dotyczących Funduszu Sołeckiego i spraw bieżących, zostanie również przedstawione stanowisko samorządu w zakresie przebiegu wariantów S12, by w konsekwencji, po zasięgnięciu opinii jak najszerszego grona Mieszkańców, móc wskazać najbardziej korzystny z punktu widzenia środowiska samorządowego Gminy Wieniawa wariant.
 

Krzysztof Sobczak

Wójt Gminy Wieniawa

09-08-2018
Szukaj w artykułach
Sierpień 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31