polski angielski niemiecki
Czwartek, 16 sierpnia 2018 r. Imieniny: Joachima, Nory, Stefana
Trwają prace związane z przebudową dróg gminnych

Rozpoczęły się prace związane z przebudową dróg gminnych na terenie Gminy Wieniawa. Do przebudowania pozostaje obecnie 6 odcinków dróg, dla których zostało już przeprowadzone postępowanie przetargowe. Na 5 odcinków zawarto umowy z wykonawcami, a na 7 odcinek w Kochanowie, wkrótce zostanie ogłoszony przetarg

Dziś rozpoczęły się prace na ulicy Kasztanowej, o czym pisaliśmy we wcześniejszym artykule; https://gminawieniawa.pl/index.php/news/view/608. Na drodze ze Skrzynna w kierunku Kamienia Dużego została już wykonana warstwa wyrównująca oraz warstwa ścieralna oraz odnowione odwodnienie liniowe. Do realizacji pozostaje jeszcze utwardzenie poboczy kruszywem łamanym o szerokości 70 cm, po obydwu stronach jezdni.
Na drodze z Żukowa w kierunku Skrzynna oraz na ulicy Spokojnej w Jabłonicy została ułożona warstwa wyrównująca. Do ułożenia pozostała jeszcze warstwa ścieralna, pobocza z kruszywa, a odwodnienie liniowe drogi w Żukowie jest w trakcie realizacji.
Wkrótce prace rozpoczną się na drodze w Skrzynnie, od Placu Tysiąclecia w kierunku Komisarii, tam zostanie wykonana podbudowa i ułożone dwie warstwy masy bitumicznej. Z uwagi na konieczność dostosowania parametrów drogi do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r., poz 124), droga została zaliczona do klasy D, stąd konieczność rezygnacji z chodnika na rzecz poszerzenia pasów ruchu.
Wkrótce zostanie zawarta umowa z wykonawca na przebudowę drogi Ryków – Pogroszyn, obecnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentu oraz zapewnieniem finansowania w budżecie, ponieważ droga ta również została zaliczona do dróg o klasie D, i istnieje konieczność wpisania do projektu mijanek.
Odpowiadając na zadawane pytania w zakresie długości dróg, dlaczego są to odcinki ok. 1 km, a nie całe odcinki niniejszym informuję, że jedną z pierwszych decyzji jakie zazwyczaj obowiązany jest uzyskać inwestor jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydawana w oparciu o przepisu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Wskazana powyżej ustawa przewiduje dwa rodzaje przedsięwzięć podlegających jej regulacji, tj.: przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko jest zawsze obligatoryjne oraz przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest fakultatywne. Zakwalifikowanie poszczególnych zamierzeń inwestycyjnych do jednej z w/w kategorii determinuje m.in. rodzaj i zakres procedury środowiskowej, która będzie poprzedzać wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Dla drogi realizowanej na odcinku poniżej 1 km decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagana - § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Z uwagi na krótki czas, jaki mięliśmy na przygotowanie projektów, w związku z uruchomionym naborem wniosków w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, oraz czasochłonnością procedury ubiegania się o decyzję środowiskową, odcinki zostały skrócone do maksymalnie 999 metrów.
Wkrótce na naszych stronach BIP, zostanie ogłoszony przetarg na przebudowę drogi gminnej w Kochanowie, tym samym do wszystkich Mieszkańców tej miejscowości będzie możliwy dojazd drogą o nawierzchni bitumicznej.

Krzysztof Sobczak
Wójt Gminy Wieniawa
 

06-08-2018
Galeria
Szukaj w artykułach
Sierpień 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31